Huisregels

De klant staat centraal!

Hygiënisch werk volgens de HAM code voetverzorging!

Afspraak verzetten of annuleren

U kunt tot 24 uur van tevoren kosteloos uw afspraak verzetten of annuleren. Indien u een afspraak niet op tijd annuleert of verzet, of niet verschijnt op de afspraak, worden de behandelkosten in rekening gebracht.

Parkeren

Bij betaald parkeren wordt de kosten doorberekend

Privacy policy

Milena Kaneva Medisch Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Milena Kaneva houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren. Als Milena Kaneva Medisch Pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Milena Kaneva verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): • Administratieve doeleinden; • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar Grondslag voor deze persoonsgegevens is De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Milena Kaneva Medisch Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen: • Voornaam; • Tussenvoegsel; • Achternaam: • Meisjesnaam; • Adres; • Postcode en woonplaats; • (Zakelijk) Telefoonnummer; • (Zakelijk) E-mailadres; • Geslacht; • Naam huisarts of behandelend arts • BSN • Zorgverzekering • Anamnese Minderjarigen Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Beveiliging Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; • Gebruiken van wachtwoord en gebruikersnaam; • • De gegevens worden digitaal en in een kaartenbak opgeslagen/bewaard en zijn niet inzichtelijk voor derden; • Voor het verzenden van persoonsgegevens via de e-mail gebruik ik zorgmail, wat u gegevens versleuteld; • Rechten omtrent uw gegevens; • Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd recht deze toestemming in te treken Uw persoonsgegevens worden door Milena Kaneva Medisch Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in alle financiële administratie voor maximaal 7 jaar • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevensmaximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum